.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Lättnader för företagen

Skrivet av Camilla Littorin onsdag, 21 september 2011.

Lättnader för företagen

 ”För att möta krisen vill vi stärka företagen. Vi är därför överens om att i höstbudgeten satsa på förenklad expertskatt, lättnader i 3:12-reglerna samt utökad avdragsrätt för forskning”, skriver finansminister Anders Borg, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Maud Olofsson och bostadsminister Stefan Attefall, på SvD Brännpunkt.

Det är välkomna åtgärder i rätt riktning som stärker företagandet. Helst hade vi sett slopade 3:12-regler i syfte att stimulera företagandet (att vara företagare) och ta bort den särbeskattning som drabbar ägaren av småföretagen.

Ett borttagande av dessa regler ger också en bättre balans mellan de risker det innebär att vara företagare och den möjliga ekonomiska belöning som kan uppkomma.

Reglerna för fåmansbolag (3:12 reglerna) syftar till att hindra ägare av fåmansbolag att omvandla tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Tillväxtstarka företag överbeskattas i och med att aktieutdelning och försäljning av andelar i fåmansbolag i alltför hög grad beskattas som inkomst av förvärvsarbete – ofta med en skattesats kring cirka 57 procent istället för inkomst av kapital med en skattesats på 30 procent. Den som är delägare i ett fåmansföretag har ofta ett väsentligt svagare ”skyddsnät” än den som endast är anställd.

FöretagarFörbundet anser det därför rimligt att delägare i ett fåmansbolag ges flexiblare möjligheter att bygga upp ett personligt ekonomiskt skydd för att möta företagarriskerna. Räknat på statens inkomster i form av skatter och avgifter samt ägarens nettoinkomst, i form av aktieutdelning eller löneuttag, blir brytpunkten i en rimlig nivå för småföretagarens normallön vilket motiverar ett fritt val av sätt utan specialregler. Nuvarande överbeskattning, utöver ett rimligt löneuttag, måste upphöra och incitament skapas för att fler individer ska våga starta, utveckla och överlåta/avveckla ägandet i företag. Samhället måste mer kraftfullt beakta småföretagarriskerna.

När det gäller ökad avdragsrätt för forskning föreslår FöretagarFörbundet att små- och medelstora företag får 20 procents skatteavdrag på godkända teknik- och marknadsutvecklingskostnader, upp till högst 50 prisbasbelopp (cirka 2,1 miljoner kronor) per år och högsta avdraget blir därmed cirka 420 000 kronor.

Forskning och utveckling har idag en mycket låg prioritering hos små- och medelstora företag.

Det finns flera anledningar härtill: Det medför kostnader med en osäker återbetalningstid, finansieringen tar direkt resurser från rörelsekapitalet och nya innovationer kräver ofta tillskott av kompetens och nya investeringar.

Regional tillväxt är beroende av att de lokala företagen utvecklas och anpassar sig till en allt hårdare konkurrens och härmed bättre marknadsposition. Ett led i detta utvecklingsarbete innebär att företagen också vandrar uppåt i värdekedjan av vad kunderna efterfrågar.

Teknik- och marknadsutvecklingsinsatser skapar bättre konkurrenskraft med ökade möjligheter till långsiktig lönsamhet. För att utvecklingsarbetet ska få direkt effekt krävs att insatserna anpassas till respektive företags situation i dess verksamhetsutveckling. Det innebär att projekt kan beviljas i bred omfattning från relativt enkel produktutveckling till avancerad forskning.

Om Krönikören

Camilla Littorin

FöretagarFörbundets
Förbundssekreterare

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items